Poziv k sistemski umestitvi digitalnega preoblikovanja Republike Slovenije v Načrtu za okrevanje in odpornost

Slovenska digitalna koalicija, ki povezuje predstavnike gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe, ter javnega in državnega sektorja, soočena s predlogom Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), kot osnove za investicije s sredstvi RRF, ugotavlja, da področje digitalizacije ni naslovljeno ustrezno. Koalicija zato predlaga nujne popravke, da bi Slovenija lahko čim bolje izkoristila multiplikativne razvojne učinke digitalnega prehoda za izhod iz krize in razvoj v prihodnost usmerjene digitalne družbe.

Celoten poziv je objavljen na http://digitalna.si/novice/poziv-k-sistemski-umestitvi-digitalnega-preoblikovanja-republike-slovenije-v-na%C4%8Drtu-za-okrevanje-in-odpornost.

Z vidika nevladnih organizacij so ključni naslednji nujni popravki Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v pozivu Slovenske digitalne koalicije:

  • Digitalizacija je medsektorski razvojni problem, ki zahteva sistematično strateško načrtovanje digitalizacije Slovenije za naslednje razvojno obdobje, pri katerem ne bo izpuščen noben družbeni sektor. Zato je treba do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU sprejeti celovito strategijo digitalizacije, pri čemer deležniki koalicije digitalna.si izražamo vso pripravljenost za sodelovanje.
  • Odločevalce pozivamo, da sredstva sklada RRF strogo namensko usmerijo v sistematično celovito digitalizacijo vseh družbenih sektorjev, saj bodo na ta način lahko najbolje podprte zahtevane reforme. Izogniti se je treba validiranju nepovezanih projektov digitalizacije po vertikalnem silosnem pristopu in naslavljanju le določenih razvojnih vrzeli, kot je vtis iz osnutka NOO. Interna informatizacija javnega sektorja ni celovit razvoj digitalne družbe in tudi ne njeno digitalno preoblikovanje.
  • Ustrezno naj se podprejo projekti civilne družbe in nevladnih organizacij za večjo vključenost vseh skupin prebivalstva v digitalno družbo. Brez digitalno suverenih končnih uporabnikov in njihove vpetosti v sodobne družbene tokove ni digitalne družbe. Prednosti digitalizacije morajo biti sposobni izkoristiti vsi državljani.
  • Načrt za okrevanje in odpornost naj pri spodbujanju digitalizacije uravnoteženo upošteva interese različnih družbenih sektorjev in prednostno naslavlja najbolj izpostavljene razvojne vrzeli.

V mreži NVO za vključujočo informacijsko družbo k temu dodamo naslednje problematične vidike digitalizacije v Načrtu za okrevanje in odpornost:

1) Vsebinska neskladnost načrta (neskladnost s strokovnimi argumenti):

– digitalizacije družbe je vezana na občine (pametna mesta in skupnosti) ter je omejena predvsem na digitalno infrastrukturo in upravljanje;

– neformalno izobraževanje za digitalne kompetence je omejeno na mladinske centre in je vezano na potrebe gospodarstva / trga ne pa tudi na kakovostno življenje v digitalni družbi (izobraževanje za digitalno zasebnost, naslavljanje dezinformacij, digitalne zasvojenosti itd.);

– digitalizacija nevladnih organizacij z vidika digitalnih kompetenc ni vključena (digitalne kompetence za gospodarstva, javno upravo, občine in izobraževalni sistem so vključene);

– opisno precej skop in zato potencialno problematičen z vidika digitalnega nadzora prebivalstva je del na temo digitalne transformacije notranje varnosti (uporaba sodobnih biometričnih metod, nova TETRA, ePolicist itd.). 

2) Deležniška neskladnost načrta (neskladnost s potrebami):

– nevladne organizacije niso prepoznane kot deležniki digitalne preobrazbe, še posebej ne na področju naslavljanja digitalnega razkoraka, krepitve zaupanja, vključevanja ranljivih skupin in kakovostnega življenja v digitalni družbi;

– prav tako niso prepoznane kot ciljna skupina pri izvajanju ukrepov digitalne preobrazbe.

Splošna pripomba: Razvojni področji Digitalna Slovenija in Na znanju temelječa družba morata v večji meri nasloviti potrebe ljudi in civilne družbe, ki so bile s strani Mreže NVO-VID ugotovljene v času pandemije COVID-19.

Razlog za vsebinsko in deležniško neskladnost predloga Načrta za okrevanje in odpornost je nezadostno vključevanje nevladnih organizacij. Mreža NVO-VID ni bila vključena v pripravo razvojnega področja 2.7 Digitalna Slovenija in 2.8 Na znanju temelječa družba.

Naslovna slika: Kelly Sikkema (Unsplash).

Dodaj odgovor