Predstavitev mreže NVO-VID

Kazalo


Vizija mreže

Vodilo mreže

Področja delovanja

Dejavnosti

Sodelujoče organizacije

Vsebinska mreža 2014-2015

Vsebinska mreža 2016-2017

Profesionalizacija mreže 2018-2019

Vsebinska mreža 2020-2023

Vsebinska mreža po ZNOrg


Vizija

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi ter za opolnomočenje ljudi in nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij.

↑ Kazalo ↑

Vodilo mreže

Digitalne tehnologije v službi človeka!

↑ Kazalo ↑

Področja delovanja

Vsebinska mreža povezuje 25 društev (zvez društev), zasebnih zavodov in socialnih podjetij na področjih digitalne enakosti in dostopnosti, digitalne kulture in multimedije, upravljanja interneta, IKT rešitev, e-uprave in e-demokracije.

↑ Kazalo ↑

Dejavnosti

Vsebinska mreža NVO-VID izvaja naslednje dejavnosti: izobraževanja za krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij, podporne aktivnosti za razvoj in povezovanje nevladnih organizacij, vplivanje na javne politike in zakonodajo, analize, razvoj novih storitev, ozaveščanje in nagovarjanje izzivov digitalizacije, promocijo dobrih praks NVO, informiranje o programski opremi in spletnih storitvah, produkcijo video vsebin ter sodelovanje z drugimi sektorji na področju informacijske družbe.

↑ Kazalo ↑

Sodelujoče organizacije

Pasica z logotipi polnopravnih članskih organizacij v Mreži NVO-VID
Logotipi članskih organizacij v Mreži NVO-VID

↑ Kazalo ↑

Vsebinska mreža 2014-2015

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je bila vzpostavljena kot projekt vsebinske mreže NVO (pdf zgibanka) na javnem razpisu Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015. S projektom so bili narejeni prvi koraki povezovanja nevladnih organizacij na širšem področju informacijske družbe v Sloveniji. S pomočjo zagovorniške aktivnosti mreže so postale nevladne organizacije prepoznane kot sektorski deležnik pri oblikovanju in izvajanju strateških usmeritev države Slovenije na področju digitalizacije. Rezultati in aktivnosti projekta so vključevali mentoriranje, svetovanje in izobraževanje za krepitev kapacitet NVO, povezovanje različnih sektorjev, narejena je bila prva analiza dejavnosti, potreb in potenciala NVO na področju informacijske družbe. Več v podrobnejši predstavitvi rezultatov po prvem letu delovanja mreže.

↑ Kazalo ↑

Vsebinska mreža 2016-2017

Vsebinska mreža je v tem obdobju delovala brez finančnih sredstev. Aktivnosti mreže so potekale na podlagi prostovoljne zavzetosti sodelujočih organizacij v mreži, ki so s tem dodatno obremenjevale svoje omejene kapacitete. Na drugi strani so naraščala pričakovanja zunanjega okolja, da bodo nevladne organizacije kot enakopraven deležnik prevzemale svoje delež v procesu digitalnega preoblikovanja Slovenije. Vsebinska mreža NVO-VID je zato kljub kadrovski in finančni podhranjenosti prevzela vlogo ustanovnega deležnika Slovenske digitalne koalicije in pomagala pri izvedbi prvega foruma koalicije. Mreža je nadaljevala z organizacijo osrednjega letnega dogodka Dan vključujoče informacijske družbe, sodelovala v javnih razpravah o področnih strategijah in zakonih ter si prizadevala za pripravo javnega razpisa za financiranje projektov in programov NVO na področju informacijske družbe.

↑ Kazalo ↑

Profesionalizacija mreže 2018-2019

Namen projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo« je reševati problem šibke profesionalizacije in nizke stopnje razvitosti NVO na področju informacijske družbe in digitalizacije v Sloveniji, ki se kaže v premajhnih kapacitetah NVO delujočih na področju informacijske družbe, pomanjkanju storitev za naslavljanje potreb NVO na področju digitalizacije in šibki vključenosti NVO s področja informacijske družbe v zunanje okolje. Projekt v povezavi z osnovnim problemom šibke profesionalizacije in slabe razvitosti NVO naslavlja potrebo po trajnosti in krepitvi vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (NVO-VID). Projekt je skladen z usmeritvami in cilji strategij, zakonov ter analiz na področju informacijske družbe, digitalizacije in nevladnih organizacij. Aktivnosti oz. storitve projekta obsegajo aktivnosti za razvoj in profesionalizacijo NVO, aktivnosti za razvoj storitev za naslavljanje potreb NVO in aktivnosti za krepitev družbenega učinka NVO. Nosilec projekta je IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, partnerja na projektu sta Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost. Pridruženi partnerji projekta so Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, Beletrina – zavod za založniško dejavnost, Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje so.p. in Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ). Celotna vrednost projekta znaša 76.334,02 EUR, skupna vrednost sofinanciranega dela projekta je 60.000,00 EUR.

↑ Kazalo ↑

Vsebinska mreža po ZNOrg

Vsebinska mreža je opredeljena v 3. odstavku 24. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) kot subjekt podpornega okolja za nevladne organizacije, ki na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z vsebinskega področja.

↑ Kazalo ↑


Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže NVO-VID« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.