Smernice za razvoj digitalnih NVO

Prehod iz industrijske v informacijsko oz. digitalno družbo, v kateri predstavljajo produkcija, razširjanje in digitalizacija informacij materialno osnovo mrežne družbe, odpira vrsto tveganj za kakovost življenja ljudi in delovanje politične demokracije kot so digitalno neenakost, nadzor nad internetom, poblagovljanje interneta, tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija. Z namenom njihovega naslavljanja se od osamosvojitve dalje v Sloveniji pojavljajo nove nevladne organizacije, ki delujemo na področju razvoja digitalne družbe.

Nevladne organizacije (NVO) predstavljajo organizirani del civilne družbe in tvorijo sestavni del javnosti v sodobnih demokratičnih družbah. Nevladne organizacije na področju digitalizacije se od leta 2014 povezujemo v Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID). Mreža je leta 2015 naredila analizo potrebe in izzivov, s katerimi se soočajo digitalne nevladne organizacije, vsebine in problematike v javnem interesu na področju digitalne družbe, katere bi morale nagovarjati ter pričakovanja v zvezi z mreženjem.

Na podlagi analize stanja podajamo predloge ukrepov, ki bodo omogočili trajnostni in profesionalni razvoj dveh temeljnih oblik slovenskih digitalnih nevladnih organizacij in sicer programsko-storitveni tip in zagovorniško-aktivistični tip. Prvi tip se osredotoča na izvajanje vsebinskih projektov in aktivnosti, drugi tip se usmerja v vplivanje na javne politike in odločevalce. V praksi se obe temeljni obliki nevladnih organizacij dopolnjujeta in prekrivata glede na specifične situacije.

Razvoj programskih digitalnih NVO
Ključen ukrep za razvoj programskih digitalnih NVO je zagotoviti trajnostno javno financiranje njihovih programov in storitev. V ta namen predlagamo pripravo dvoletnih javnih razpisov za financiranje različnih projektov NVO na področju digitalizacije Slovenije (prilagojena izobraževanja in razvoj aplikacij za ciljne skupine, dvig digitalnih kompetenc, internetna nevtralnost, dostopnost spletnih strani za invalide, vzpostavljanje in vzdrževanje spletnih strani NVO, e-participacija, uporaba odprtih podatkov javnega sektorja itd.). Tovrstne razpise poznajo v praksi na področju okolja, kulture in sociale.

Razvoj zagovorniških digitalnih NVO
Ključen ukrep za razvoj zagovorniških digitalnih NVO je zagotoviti trajnostno financiranje mrežnih aktivnosti, ki bodo učinkovite pri sooblikovanju javnih politik in vplivanju na odločevalce. V ta namen predlagamo štiriletni javni razpis za financiranje vsebinske mreže digitalnih NVO kot podpornega okolja za izvajanje civilnega dialoga na področju digitalizacije Slovenije.

Dodaj odgovor