Zaključki delavnice “Digitalizacija nevladnega sektorja”

Konzorcij vsebinskih mrež NVO Slovenije in Mreža regionalnih stičišč NVO sta 26. marca 2021 organizirala posvetovalno delavnico »Digitalizacija nevladnega sektorja«. V nadaljevanju predstavljamo rezultate delavnice, ki se nanašajo na razvojne prioritete in praktične potrebe nevladnih organizacij v povezavi z digitalno preobrazbo. Slednje naslavlja tudi javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja in vključenost njegovih uporabnikov v informacijsko družbo, katerega je 28. maja 2021 objavil Sektor za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo.

Predstavitev delavnice

Namen delavnice, ki je potekala prek spletne video konference in na kateri je sodelovalo več kot 100 udeleženk in udeležencev, je bil naslednji:

1) Okrepiti zavedanje nevladnih organizacij o pomenu digitalne preobrazbe,

2) Ugotoviti izzive in potrebe nevladnih organizacij pri uporabi digitalnih tehnologij in pridobivanju digitalnih kompetenc in

3) Na podlagi zbranih mnenj in stališč pripraviti priporočila za digitalizacijo nevladnih organizacij.

Slika št. 1: Posnetek posvetovalne delavnice “Digitalizacija NVO sektorja”

Posvetovalna delavnica se je osredotočila na naslednja tri področja digitalizacije nevladnega sektorja:

Digitalne tehnologije: dostop, nakup, razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij, internet, računalniška in programska oprema, spletne storitve, aplikacije, orodja, infrastruktura, omrežja.

Digitalne kompetence: Uporaba in razumevanje delovanja digitalni tehnologij, veščine, pismenost, marketing, kibernetska varnost, zasebnost, podatki, digitalna preobremenjenost.

Digitalna preobrazba: Digitalna kultura v organizaciji, agilnost, inoviranje, soustvarjanje, voditeljstvo, prevzeto digitalno, zaupanje v digitalizacijo, digitalna strategija.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati priložnostne spletne ankete o potrebah nevladnih organizacij v povezavi z digitalnimi tehnologijami in zaključki posvetovalne delavnice. V obeh primerih se podatki nanašajo na nereprezentativni in nenaključni vzorec nevladnih organizacij.

Predstavitve izzivov in potreb nevladnih organizacij na področju digitalizacije

Ugotovljeni izzivi in potrebe NVO na področju digitalne preobrazbe (vprašalnik)

V povprečju imajo nevladne organizacije največje potrebe v povezavi z razvojem digitalnih orodij za storitve na vsebinskem področju njihovega delovanja (ocena 3,7). Sledijo izobraževanje za digitalne kompetence (3,6), podpora in svetovanje za uporabo IKT opreme in storitev, razvoj storitev in aplikacij za delo v NVO ter pridobivanje finančnih virov z digitalnimi rešitvami (vsi 3,5). Nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalni ali EU ravni imajo v povprečju večje potrebe na področju digitalne preobrazbe (graf št. 1).

Graf št. 1: Potrebe NVO na področju digitalnih tehnologij / digitalne preobrazbe (vprašalnik – zaprti odgovori)

V anketnem vprašalniku so nevladne organizacije pri odprtem navajanju potreb in izzivov najpogosteje izpostavile naslednje potrebe in izzive (vizualizacija št. 1):

 • pomanjkanje sredstev za nakup in vzdrževanje računalniške opreme in programov,
 • znanja za uporabo računalniških programov in spletno komuniciranje,
 • podpora pri razvoju rešitev,
 • informacije o novostih na področju digitalne preobrazbe.
Vizualizacija št. 1: Potrebe NVO na področju digitalnih tehnologij / digitalne preobrazbe (vprašalnik – odprti odgovori)

Anketirane nevladne organizacije imajo v povprečju največje potrebe v povezavi z uporabo digitalnih tehnologij / digitalne preobrazbe na področju humanitarne dejavnosti, zdravja, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva (graf št. 2).

Graf št 2: Povprečna ocena potreb v povezavi z digitalnimi tehnologijami / digitalno preobrazbo glede na vsebinska področja delovanja NVO

Na področju humanitarne dejavnosti imajo nevladne organizacije največje potrebe v povezavi z izobraževanjem za digitalne kompetence, podporo in svetovanjem za uporabo IKT opreme in storitev ter razvoju storitev in aplikacij za delo v NVO.

Na področju vzgoje in izobraževanje so največje potrebe v povezavi z razvojem digitalnih orodij za storitve na vsebinskem področju ter izobraževanjem za digitalne kompetence.

Na področju socialnega varstva izstopajo potrebe po izobraževanju za digitalne kompetence ter podporo in svetovanju za uporabo IKT opreme in storitev.

Na področju zdravja imajo nevladne organizacije največje potrebe v povezavi z izobraževanjem za digitalne kompetence.

Ugotovljeni izzivi in potrebe NVO na področju digitalne preobrazbe (delavnica)

Udeleženci in udeleženke posvetovalne delavnice so med tremi največjimi potrebami nevladnih organizacij na področju digitalizacije izpostavili naslednje (vizualizacija št. 2):

 • izobraževanje (računalniška pismenost, znanja o digitalizaciji za zaposlene, člane, ciljne skupine),
 • financiranje opreme (sredstva za računalniške programe, financiranje IKT, dostopne storitve),
 • tehnična in strokovna podpora (razvoj novih storitev, aplikacij, digitalizacija storitev, informiranje o orodjih).
Vizualizacija št. 2: Potrebe na področju digitalnih tehnologij / digitalne preobrazbe (delavnica)

Predlogi prioritet za digitalizacijo nevladnih organizacij (delavnica)

Udeleženci in udeleženke posvetovalne delavnice so kot najpomembnejše opredelili naslednje razvojne prioritete (graf št. 3):

 • podpora razvoju digitalnih orodij, aplikacij in storitev, prilagojenih za uporabnike in ciljne skupine NVO;
 • vzpostavitev sistemskega financiranja digitalne preobrazbe NVO sektorja;
 • spodbujanje neformalnega izobraževanja za digitalne kompetence v NVO;
 • krepitev podpornega in zagovorniškega okolja za digitalizacijo NVO.
Graf št. 3: Razvojne prioritete za digitalizacijo nevladnih organizacij

Poročilo pripravil mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID).


Povezane vsebine:

Strateške smernice za razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe z vidika javnega financiranja – Digitalne NVO. Dostop https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2019/02/Strategija-digitalne-nevladne-organizacije.pdf.

Dodaj odgovor