Poti in stranpoti pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije

Mnenje mag. Simona Delakorde glede (ne)izvajanja pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije Digitalna.si in njegovih posledicah. Mnenje ne izraža nujno stališč Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.


Na problematiko izvajanja pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije (SDK) je Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) kot ustanovni deležnik koalicije prvič opozorila na upravnem odboru pred dvema letoma. Opozorilo se je nanašalo na pravilo rotacije predsedovanja koaliciji med ustanovnimi deležniki. Mreža NVO-VID je nato še večkrat ponovila opozorilo, vendar upravni odbor ni pokazal interesa, da bi obravnaval to pomembno vprašanje. Sestanek na temo pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije je bil nato sklican 21. junija 2021.

Ker vabljeni udeleženci/ke sestanka razen enega udeleženca niso bili vključeni v proces nastajanja in usklajevanja pravil za delovanje SDK, ki je potekal leta 2017, je potrebno za lažje razumevanje problematike (ne)izvajanja pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije izpostaviti naslednja dejstva:

1) Pravila za delovanje SDK so nastala in bila usklajena na sestankih, ki so potekala v prvi polovici leta 2017. Na sestankih smo sodelovali ustanovni deležniki koalicije. Pravila predstavljalo konsenz sodelujočih deležnikov, ki temelji na medsebojni enakopravnosti in varovalkah za preprečevanje obvladovanja koalicije s strani posameznega deležnika oz. specifičnih interesov. Tako usklajena pravila so tudi podlaga za zaupanje med ustanovnimi deležniki Slovenske digitalne koalicije.

2) Ustanovni deležniki so s pravili določili način dela in organiziranost koalicije ter medsebojna razmerja z naslednjimi ključnimi poudarki na:
– vsebinskih ciljih,
– rezultatih letnega foruma koalicije,
– letnem kroženju predsedovanja med ustanovnimi deležniki
– sestavi upravnega odbora,
– vzpostavljanju delovnih skupin,
– dvoletnem mandatu predsednika/ce koalicije.

3) Pravila so bila med ustanovnimi deležniki dokončno usklajena 6. junija 2017. Temu je 4. julija 2017 sledil ustanovitveni forum Slovenske digitalne koalicije in začetek njenega formalnega delovanja.

Dejanski problem, ki bi moral biti predmet sestanka 21. junija 2021, je neizvajanje posameznih pravil delovanja Slovenske digitalne koalicije. Namesto tega je bila prva točka sestanka »Pregled osnutka Pravil za delovanje Slovenske digitalne koalicije Digitalna.si«.

Vprašanja, ki se pri postavljajo, so naslednja: Ali je Slovenska digitalna koalicija zadnja 4 leta delovala brez pravil? Na kakšni podlagi je koaliciji predsedoval ustanovni deležnik iz gospodarstva? Na kakšni podlagi je deloval upravni odbor in sprejemali sklepi? Na osnovi česa je potekal letni forum koalicije?

Pravila Slovenske digitalne koalicije, ki so bila usklajena med ustanovnimi deležniki in so predstavljala podlago za formalno ustanovitev koalicije, med drugimi določajo naslednje:
– uresničevanje poslanstva koalicije na posameznih področjih delovanja;
– letno kroženje predsedovanja koaliciji med ustanovnimi deležniki;
– sestava upravnega odbora;
– dvoletni mandat predsednika/ce koalicije.

Delovanje koalicije v zadnjih štirih letih ni bilo v skladu z navedenimi pravili. Posebej problematično je neizvajanje letnega kroženja med ustanovnimi deležniki, zapostavljanje ukrepov za krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo Slovenije, glasovanje na sestankih upravnega odbora s strani posameznikov, ki ne predstavljajo ustanovnih deležnikov koalicije oz. ki nimajo pravice glasu ter nelegitimnost predsednika upravnega odbora, kateremu se je mandat iztekel leta 2019.

Kakšne so posledice neizvajanja pravil Slovenske digitalne koalicije?

1) SDK se v obstoječi situaciji težko enači s koalicijo enakopravnih deležnikov digitalne preobrazbe Slovenije, ker se je postopoma razvila v podjetniški vzvod za promocijo in legitimiranje določenega pogleda na digitalizacijo, ki je v interesu enega deležnika in z njim povezanih interesnih skupin.

2) Znotraj koalicije in tudi na letnih forumih se ni razvila kritična in odkrita razprava med deležniki. Prav tako se na neformalen in subtilen način omejuje sporočilnost in vidnost mnenj, ki niso v skladu s prevladujočo paradigmo digitalizacije znotraj koalicije (ta paradigma si tudi ne želi rotacije med deležniki).

3) Občasno neorganizirano in nesistematično delovanje koalicije, zaradi katerega je težko oceniti dejanske dosežke in učinke njenega delovanja, ki bi tudi sicer morali biti predmet razprave med ustanovnimi deležniki in na letnem forumu koalicije.

4) V javnosti in v medijih se poizkuša koalicijo prikazovati kot enoto platformo različnih deležnikov, čeprav jo v praksi predstavlja samo eden deležnik. Javnosti všečna sporočila in vsebine ostalih deležnikov pa pokroviteljsko predstavlja z namenom, da legitimira in kot splošno koristno predstavlja svoje individualno razumevanje digitalne preobrazbe.

Zaključek:
Namen sestanka 21. junija o pravilih koalicije kaže na nerazumevanje poslanstva in delovanja SDK. Pravila koalicije so bila usklajena zato, da ne bo postala lobistična platforma določenega deležnika ali interesa. Žal se je koalicija v zadnjih štirih letih izrazito nagibala v to smer. Posledica neizvajanja pravil SDK vodi v nizko stopnjo zaupanja med deležniki in posledično v javnosti ter v omejen obseg sodelovanja med deležniki.

V primeru, da se leta 2017 med deležniku usklajena pravila Slovenske digitalne koalicije ne bodo začela izvajati v celoti, bodo posamezni deležniki morda prisiljeni premisliti prihodnjem sodelovanje v koaliciji.

mag. Simon Delakorda, udeleženec usklajevalnih sestankov za pripravo pravil Slovenske digitalne koalicije leta 2017 in podpisnik ustanovne izjave Slovenske digitalne koalicije na Bledu 24. novembra 2016.

Naslovna slika: Rosie Steggles (Unsplash).

Dodaj odgovor