Vprašanje za politične stranke pred državnozborskimi volitvami 2022

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) področnim ministrstvom nalaga obveznost, da zagotovijo javne razpise in financiranje projektov ter programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenim spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije je na politične stranke naslovil vprašanje, s kakšnimi ukrepi bodo uresničile spoštovanje 23. člena ZNOrg, če bodo uspešne na prihajajočih državnozborskih volitvah?

Konzorcij vsebinskih mrež združuje 12 vsebinskih mrež, podpornih struktur nevladnih organizacij, ki delujejo predvsem na področjih informiranja, zagovorništva ter krepitvi nevladnega sektorja v Sloveniji. V Konzorciju so zbrane vsebinske mreže, ki pokrivajo področja kulture, zdravja, otrokovih pravic, okolja, prostora, digitalne preobrazbe, humanitarne dejavnosti, prostovoljstva ter sociale.

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) področnim ministrstvom nalaga obveznost, da zagotovijo javne razpise in financiranje projektov ter programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenim spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Vsebinske podporne mreže nevladnih organizacij, katerih temeljna dejavnost predstavlja podporo posameznim NVO oz. NVO sektorju, so bile do sprejetja ZNOrg sofinancirane iz sredstev Ministrstva za javno upravo.

Na vašo stranko se obračamo z naslednjim vprašanjem:

S kakšnimi ukrepi boste uresničili spoštovanje 23. člena ZNOrg v vaši stranki, če boste na prihajajočih DZ volitvah uspešni?

Zakaj so vsebinske mreže nevladnih organizacij tako pomembne?

Struktura vsebinskih mrež omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepitev usposobljenosti NVO (kakovost delovanja, finančna neodvisnost), da lahko učinkoviteje delujejo na posameznem vsebinskem področju ter z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na strateške politike v Sloveniji in na ravni EU. Z uspešnim in strokovnim delovanjem vsebinska mreža krepi razvoj, vlogo in prepoznavnost NVO, spodbuja civilni dialog in participativno demokracijo na svojem javno političnem področju. Sistematično vzdržuje svojo strokovnost s povezovanjem profesionalnih strokovnjakov v nacionalnih organizacijah z množičnostjo prostovoljskih društev ter povezovanjem z mednarodnimi in EU mrežami. Mreže izvajajo sprotno spremljanje področne, čezsektorske in razvojne politike v Sloveniji ter spoštovanje mednarodnih zavez in opozarjajo na nepravilnosti pri sprejemanju in izvajanju ukrepov, zakonodaje in strateških dokumentov, predvsem pa delujejo kot strokovni partnerji državi pri zaščiti javnega interesa. Svojim članicam zagotavljajo podporno okolje, ki ga članice uporabljajo tudi pri izvajanju drugih projektov. Predvsem je pomemben vidik povezovanja in sodelovanja med članicami.

Ključno področje dela vsebinskih mrež predstavlja zagovorništvo. Na podlagi izvedenih analiz (Evalvacija Ministrstva za javno upravo za krepitev zmogljivosti NVO) in dolgoletnega spremljanja specifičnega področja so vsebinske mreže, podprte s strani Ministrstva za javno upravo, v letu in pol izvajanja projektov podale 68 predlogov za dopolnitev predpisov, strategij in drugih dokumentov in aktov, vključene pa so v 55 posvetovalnih procesov za usklajevanje politik. Med posameznimi ministrstvi še vedno obstajajo velike razlike med intenziteto in kakovostjo sodelovanja z NVO.

V okviru evalvacije JR Ministrstva za javno upravo za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019 so bile izvedene ankete in poglobljeni intervjuji s predstavniki ministrstev, iz katerih je razvidno, da ministrstva sicer vidijo pozitiven doprinos vsebinskih mrež in se tudi zavedajo notranjih rezerv pri vzpostavitvi boljšega sodelovanja. Prav tako zaznavajo pozitivne vplive vsebinskih mrež, ki se odražajo zlasti v bolj konstruktivnih in relevantnih prispevkih. Priložnost za okrepitev sodelovanja vidijo zlasti v bolj strukturiranem dialogu, v okviru katerega bi se s področno vsebinsko mrežo redno srečevali in pregledali dosedanje delo ter opredelili strateške usmeritve v prihodnje.

Evalvacija tudi ugotavlja, da je za vsebinske mreže potrebno zagotoviti sistemsko financiranje, ki omogoča kontinuirano in sistematično izvajanje podpornih aktivnosti za razvoj sektorja (prehod od projektnega na programsko financiranje).

Vsebinske mreže so za razvoj vsakega posameznega resorja izjemnega pomena, kar je prepoznal tudi Zakon o nevladnih organizacijah. Na nekaterih področjih so se novemu zakonu že prilagodili, npr. Ministrstvo za okolje in prostor.

Prosimo vas, da nam vaš odgovor na zgornje vprašanje posredujete na naslov info@sloga-platform.org.

V imenu Konzorcija vsebinskih mrež vas lepo pozdravljamo!
Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije združuje vsebinske mreže:
Društvo Asociacija, mreža NVO v kulturi
Mreža MINVOS – Center za razvoj izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga
Mreža NVO varujejo naše zdravje
Mreža za otrokove pravice
Mreža za prostor
Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
Preventivna platforma – vsebinska mreža NVO na področju zdravja
SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Vključen.si II – mreža za socialno vključenost

Naslovna slika: Evan Dennis (Unsplash).

Dodaj odgovor