Vzpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših

Na pobudo Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je bila vzpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših. Delovna skupina se zavzema za vzpostavitev strukturiranega in preglednega dialoga, ki bo omogočal partnersko usklajevanje ciljev in ukrepov med NVO sektorjem, pristojnimi vladnimi resorji in ponudniki storitev pri naslavljanju problematike digitalnega opismenjevanja, dostopa do digitalnih tehnologij in spletne dostopnosti za starejše.

Izhodišče

Nevladne organizacije z veliko mero nezadovoljstva in zaskrbljenosti spremljamo dogajanje na področju digitalnega opismenjevanja starejših prebivalk in prebivalcev v Sloveniji. Razočarani smo nad nezmožnostjo pristojnih vladnih resorjev, da zagotovijo sistemsko in učinkovito izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti starejših. Hkrati nas je prizadela diskriminatorna obravnava starejših pri izvajanju ukrepa digitalni bon in sedaj že ukinjenega javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več.

Prepričani smo, da se pomemben del razlogov za akutno stanje nahaja v odsotnosti partnerstva med vlado in nevladnimi organizacijami na področju digitalne vključenosti starejših. Kot posebej problematično ocenjujemo neupoštevanje načela transparentnosti, ki ga Resolucija o normativni dejavnosti opredeljuje kot vključevanje čim širše javnosti, posebno pa ciljnih skupin, v urejanje javno političnih področij in izvajanje ukrepov.

Aktivnosti

Delovna skupina je na Službo vlade za digitalno preobrazbo naslovila pobudo za sestanek, na katerem bodo dialogu z nevladnimi organizacijami naslovljena naslednja vprašanja digitalne vključenosti starejših:

1. Vzpostavitev strukturiranega dialoga med SDP in nevladnim sektorjem pri oblikovanju politik in izvajanju ukrepov na področju digitalne vključenosti starejših in ranljivih skupin prebivalstva.

2. Priprava in izvedba javnega razpisa za projekte digitalnega vključevanja starejših (nevladne organizacije kot upravičeni prijavitelji).

3. Vzpostavitev podpornega okolja za digitalno vključenost starejših (dostop do računalniške opreme, kontaktni center za tehnično podporo upokojencem itd.)

4. Pregled dobrih praks / storitev NVO, ki se lahko vključijo med sistemske ukrepe države.

Delovna skupina NVO za digitalno vključenost starejših je prav tako naslovila pobudo na Združenje bank Slovenije za sodelovanje pri opolnomočenju starejših za digitalno bančno poslovanje.

Pobuda se nanaša na ciljna usposabljanja starejših za uporabo spletnega/mobilnega bančništva in z njim povezanih programov/aplikacij s poudarkom na varnosti, skladnost digitalnih bančnih storitev s standardi spletne dostopnosti kot jih določa Direktiva (EU) 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter zaustavitev zapiranja in ukinjanje bančnih poslovalnic ter bankomatov. Starejši namreč potrebujejo prehodno obdobje za uporabo spletne banke, v katerem jim bo omogočena izbira načina bančnega poslovanja glede na njihov življenjski slog in materialne možnosti.

V pripravi je tudi dopis za Strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema s ciljem vključevanja starejših uporabnikov v razvoj digitalnih storitev v zdravstvu ter krepitev njihove usposobljenosti in opremljenosti za uporabo spletnih zdravstvenih storitev.

Sodelujoče nevladne organizacije

V delovni skupini NVO za digitalno vključenost starejših sodelujejo naslednje nevladne organizacije:

Društvo Duh časa
Društvo srebrna nit
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Zavod IZRIIS
Zavod Rhea
Zavod Simbioza Genesis
Zavod za digitalno dostopnost A11Y.si
Zveza društev upokojencev Slovenije

Vsebinske aktivnosti delovne skupine koordinira ga. Mateja Strašek, Zveza društev upokojencev Slovenije (vsebinska koordinacija poteka po sistemu enoletne rotacije med članicami delovne skupine).

Operativno podporo delovni skupini izvaja mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo.

Naslovna slika: Joshua Hoehne (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor