Podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju informacijske družbe

4. maja 2019 je stopil v veljavo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju ministrstva za javno upravo. Med vsebinskimi področji, na katerih lahko nevladne organizacije pridobijo status v javnem interesu, je tudi razvoj informacijske družbe.


Vsebina

Status NVO v javnem interesu

Zakonska podlaga

Prednosti iz naslova statusa

Vloga za pridobitev statusa

Postopek dodelitve statusa

Obveznosti iz naslova statusa (poročanje)

Pomoč pri pripravi vloge

Evidenca NVO v javnem interesu (AJPES)

Povezane vsebine


Status NVO v javnem interesu

Enotni sistemski okvir za podeljevanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Zakon v 1. odstavku 6. člena določa, da se nevladni organizaciji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov in če je splošno koristno.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je januarja 2016 predlagala dopolnitev osnutka ZNOrg tako, da je med področja podeljevanja statusa v javnem interesu vključen tudi razvoj informacijske družbe (2. odstavek 6. člena). Nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju informacijske družbe in digitalizacije, tako ni več potrebno pridobivati statusa v javnem interesu preko drugih povezanih področij kot so izobraževanje, kultura ali mladinski sektor. Pridobitev statusa delovanja v javnem interesu je prav tako enakovredno urejena za vse nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena ZNOrg.

↑ Kazalo ↑

Zakonska podlaga

Zakonsko in podzakonsko podlago za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe predstavljata Zakon o nevladnih organizacijah (od 6. člena do 9. člena) in Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ministrstva za javno upravo.

↑ Kazalo ↑

Prednosti iz naslova statusa

Nevladne organizacije s statusom v javnem interesu so upravičene do naslednjih prednosti in pravic (dopolnjeno po Senka Šifkovič Vrbica, Mreža za prostor):

⇒ upravičenost do donacij iz 0,5% dohodnine na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini in Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacijo. Po pridobitvi statusa v javnem interesu se NVO uvrsti na poseben seznam upravičencev do donacij, ki ga za vsako leto sprejme Vlada RS;

⇒ pravica do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu po 10. členu Zakona o brezplačni pravni pomoči;

⇒ oprostitev plačila upravnih taks po 24. členu Zakona o upravnih taksah;

⇒ možnost brezplačne uporabe nepremičnega premoženja v lasti države ali občine na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, vendar pa mora nevladna organizacija plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče in druge morebitne stroške;

⇒ upravičenost do višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev na podlagi 27c. člena Zakona o urejanju trga dela;

⇒ pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega in občinskega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen. Merilo status v javnem interesu ne sme predstavljati manj kot 5 % in ne več kot 20 % skupne vrednosti meril (16. člen Zakona o nevladnih organizacijah);

⇒ če je nevladna organizacija društvo ali humanitarna organizacija, ima pravico občasno organizirati klasične igre na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določene v njegovem splošnem aktu na podlagi 13. člena Zakona o igrah na srečo in Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo;

⇒ uporaba besedne zveze ali kombinacije besed »nevladna organizacija v javnem interesu« v imenu nevladne organizacije po 15. členu Zakona o nevladnih organizacijah.

↑ Kazalo ↑

Vloga za pridobitev statusa

Nevladna organizacija pripravi vlogo za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe v obliki dopisa ali prošnje. Vloga mora vsebovati naslednje obvezne priloge (2. odstavek 8. člena ZNOrg):

⇒ poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe v zadnjih dveh letih,

⇒ dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,

⇒ poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje v zadnjih dveh letih, iz katerega je razvidno, da je organizacija skladno z ZNOrg pretežno uporabljala sredstva za opravljanje dejavnosti v javnem interesu;

⇒ sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju razvoja informacijske družbe, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije so opredeljeni v 3. členu Pravilnika ministrstva za javno upravo.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja informacijske družbe, če izpolnjuje najmanj tri izmed šestih kriterijev tako, da dosega izstopajoč rezultat, neposredno učinkuje na razvoj področja, na katerem deluje in so njene dejavnosti po kakovosti primerljive z dejavnostmi državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali javnega zavoda ali takšno dejavnost dopolnjuje.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja informacijske družbe so naslednji:

⇒ širjenje strokovnega znanja in promocija področja, na katerem deluje, predvsem z izdajo ali objavo strokovnih člankov, strokovnih publikacij ali z organiziranjem izobraževanj, posvetov, kongresov, seminarjev ali drugih oblik strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni;

⇒ prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo na področju, na katerem deluje;

⇒ aktivno sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks ter razvoja strokovnega dela na področju, na katerem deluje;

⇒ proaktivno sodelovanje s pristojnimi organi z namenom reševanja vprašanj na področju, na katerem deluje;

⇒ sodelovanje pri sistemskem razvoju prostovoljstva, usposabljanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev in promocija prostovoljskega dela;

⇒ izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju področja, na katerem deluje.

Zainteresiranim nevladnim organizacijam za pridobitev statusa v javnem interesu priporočamo, da za hitrejše in lažje reševanje vloge priložijo tudi dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz 4. odstavka 6. člena ZNOrg. V skladu s 3. odstavkom 8. člena bo Direktorat za informacijsko družbo v postopku odločanja o podelitvi statusa pridobil dokazila, vendar pa se lahko zgodi, da nekaterih podatkov ne bo mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.

Pogoj Dokazilo
člani nevladne organizacije, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava podatki o ustanovitelju organizacije – redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu kopija veljavnega ustanovitvenega akta
deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa podatki o datumu registracije organizacije – redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja informacijske družbe v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge podatki iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti
zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu podatki iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, iz katerih je razvidno, da je organizacija skladno z ZNOrg pretežno uporabljala sredstva za opravljanje dejavnosti v javnem interesu
ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju razvoja informacijske družbe, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu podatki iz zadnjega letnega poročila organizacije (načrtovane aktivnosti) oz. program dela organizacije
ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja pridobi pristojno ministrstvo
nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije pridobi pristojno ministrtvo

Informacije o pridobitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju, ki ga pokriva Ministrstvo za javno upravo, so dostopne tudi na spletnem mestu državne uprave.

↑ Kazalo ↑

Postopek dodelitve statusa
Nevladne organizacije oddajo vlogo za pridobitev statusa v javnem interesu v fizični obliki na naslov Ministrstvo za javno upravo, Služba za nevladne organizacije,Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na e-naslov glavne pisarne ministrstva (gp.mju@gov.si). Vlogo bo pregledala Služba za nevladne organizacije in s strani Direktorata za informacijsko družbo pridobila mnenje ali gre za nevladno organizacijo v javnem interesu. Ministrstvo za javno upravo odloča o vlogi za pridobitev statusa v javnem interesu z odločbo, zoper katero je možna pritožba.

Priporočila nevladnim organizacijam pri pripravi vloge za pridobitev statusa v javnem interesu:

⇒ vloga za pridobitev statusa naj bo pripravljena dosledno z določili 8. člena ZNOrg;

⇒ iz vloge naj bo jasno razvidno, kateri so pomembnejši dosežki delovanja NVO v skladu s 3. členom pravilnika ministrstva za javno upravo;

⇒ poročili o porabi sredstev za zadnji dve leti naj bosta pripravljeni oziroma dodatno obrazloženi na način, iz katerega razvidno, da je organizacija skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah pretežno uporabljala sredstva za opravljanje dejavnosti v javnem interesu.

↑ Kazalo ↑

Obveznosti iz naslova statusa (poročanje)

Nevladna organizacija s statusom v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe mora o svojem delovanju v javnem interesu poročati na vsaki dve leti (11. člen ZNOrg). Vsako drugo leto od podelitve statusa mora do 31. marca predložiti ministrstvu za javno upravo dvoletno poročilo in program dela za naslednji dve koledarski leti. Če NVO ne predloži poročila, jo ministrstvo v 15 dneh pisno pozove, da obveznost izpolni v nadaljnjem roku 30 dni. Če tudi tega ne stori, ji ministrstvo odvzame status v javnem interesu.

NVO s statusom v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe mora tudi redno obveščati Ministrstvo za javno upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa in sicer:

⇒ spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba;

⇒ spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja;

⇒ spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne skupnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindikata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

Če nevladna organizacija v roku 30 dni po taki spremembi tega ne sporoči pristojnemu ministrstvu, se za prekršek kaznuje z globo od 800 do 2.000 EUR, z globo 800 EUR pa tudi odgovorna oseba take NVO. Pristojno ministrstvo lahko tudi v primeru suma, da NVO ne izpolnjuje več pogojev za status, zahteva od NVO predložitev podatkov in dokazil. V primeru, da NVO tega ne izpolni, se ji lahko status odvzame.

Dopolnjeno po Senka Šifkovič Vrbica, Mreža za prostor.

↑ Kazalo ↑

Pomoč pri pripravi vloge

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko (NVO-VID) nudi informacije in pomoč pri pripravi vloge za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na e-naslovu simon.delakorda@inepa.si.

↑ Kazalo ↑

Evidenca NVO v javnem interesu (AJPES)

Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) omogoča vpogled v podatke o nevladnih organizacijah v javnem interesu na vseh področjih.

↑ Kazalo ↑

Povezane vsebine

Komentarji na osnutek pravilnika za podelitev statusa NVO v javnem interesu

Posvet o statusu nevladne organizacije v javnem interesu

↑ Kazalo ↑

mag. Simon Delakorda
Vodja mreženja in zagovorništva pri mreži NVO-VID

Dodaj odgovor