Potrebe nevladnih organizacij po storitvah interneta in telefonije

V mreži NVO-VID si prizadevamo za dostopne telekomunikacijske storitve za potrebe delovanja nevladnih organizacij. V ta namen smo naredili pregled potreb nevladnih organizacij po storitvah interneta in telefonije. Na podlagi pregleda bo mreža NVO-VID pripravila pobudo za slovenske ponudnike telekomunikacijskih storitev, da v svojo ponudbo uvrstijo paket ugodnosti za NVOje s statusom v javnem interesu.

1. Tržna potreba po paketu ugodnosti

V analizi dejavnosti, potreb in razvojnega potenciala nevladnih organizacij na področju informacijske družbe smo na nenaključnem vzorcu 56 nevladnih organizacij identificirali potrebo po cenovno dostopnem hitrem internetu. Skoraj polovica (47 %) v vzorcu zajetih nevladnih organizacij je navedla, da je njihova potreba po cenovno dostopnem hitrem internetu velika. Povprečna ocena vseh v vzorcu zajetih organizacij znaša 3.1, kar pomeni srednje visoko potrebo po cenovno dostopnem internetu (grafikon št. 1).

Grafikon št. 1: Potrebe nevladnih organizacij pri uporabi IKT.

V analizi tudi ugotavljamo, da nevladne organizacije izvajajo medsebojno komunikacijo večinoma prek interneta in mobilne telefonije (grafikon št. 2). Domnevamo, da velja podoben komunikacijski vzorec z drugimi ciljnimi javnostmi in da so nevladne organizacije pomembni potrošniki telekomunikacijskih storitev.

Grafikon št. 2: Delež komunikacije z drugimi nevladnimi organizacijami prek IKT

2. Ciljni segment trga

Predlagamo, da se paket ugodnosti telekomunikacijskih storitev za nevladne organizacije nanaša na nevladne organizacije s statusom v javnem interesu. Nevladna organizacija je organizacija zasebnega prava (društvo, zasebni zavod, ustanova), ki je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno (6. člen Zakona o nevladnih organizacijah). Status v javnem interesu podeli z odločbo ministrstvo, ki je pristojno za to področje, na katerem deluje nevladna organizacija.

V Sloveniji ima status v javnem interesu 5.179 organizacij (vir: Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu). Status nevladne organizacije v javnem interesu je imelo 39 % v analizi zajetih NVO, kar je večji delež od povprečja v NVO sektorju, ki znaša 18,6 %. V Sloveniji je registriranih skupaj 27.864 nevladnih organizacij (vir: CNVOS).

3. Primeri paketov ugodnosti

Pakete ugodnosti za nevladne organizacije že pozna bančni sektor, ki ponuja ugodne bančne storitve za društva kot npr. Abanka in Delavska hranilnica.

4. Digitalna preobrazba in družbena odgovornost

Paket ugodnosti telekomunikacijskih storitev za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu bo prispeval h hitrejši digitalizaciji njihovega poslovanja. Prav tako bo prispeval k strategijam družbene odgovornosti ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Ocenjujemo, da bodo telekomi s takšnim paketom ponudili inovativni produkt, ki bo imelo poleg družbeno koristnih tudi prodajne učinke.

Naslovna slika: Mika Baumeister (Unsplash).

Dodaj odgovor