Poročilo delavnice »Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?«

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijo družbo (NVO-VID) je 30. avgusta 2022 organizirala hibridno delavnico »Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?«. Cilj delavnice, ki je potekala v prostorih Rampa Lab, Zavod Kersnikova v Ljubljani in prek spleta, je bil preveriti sprejemljivost in izvedljivost idejnega koncepta Digitalnega središča nevladnih organizacij ter ga nadgraditi v dialogu z vsebinskimi mrežami NVO, regionalnimi stičišči NVO in pristojnimi vladnimi resorji za nevladne organizacije in digitalno preobrazbo.

Idejni koncept Digitalnega središča NVO (pdf) so pripravile članske organizacije v Mreži NVO-VID, ki so 14. marca 2022 podpisale pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča NVO.

V nadaljevanju predstavljamo celotno poročilo in ključne ugotovitve delavnice po posameznih omizjih, na katerih je sodelovalo 26 predstavnikov/c nevladnih organizacij, Ministrstva za javno upravo in Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Celotno poročilo delavnice »Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako binmoralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?«

Potrebe nevladnih organizacij na področju digitalizacije

Udeleženci so izpostavili velike razlike v potrebah in hitrosti digitalizacije nevladnih organizacij. Ključne potrebe se nanašajo na dostop do IKT opreme in pridobitev veščin za uporabo digitalnih orodij. Posamezne ciljne skupine in člani nevladnih organizacij, predvsem starejši in ranljive skupine, se soočajo z digitalno izključenostjo. Velik problem predstavlja primanjkljaj inženirskega in programerskega kadra za podporo digitalizaciji in razvoj lastnih rešitev NVO. Slednje odpira vprašanje digitalne varnosti, odpornosti in suverenost NVO sektorja. Neizkoriščeni ostajajo potenciali digitalnih orodij za večjo participacijo občanov. NVO sektorju se ne namenja ustreznega javnega financiranja iz naslova evropskih sredstev za digitalno preobrazbo. Omejeni so finančni viri za lastno digitalizacijo NVO, nabavo in vzdrževanje računalniške in programske opreme. Nevladne organizacije potrebujejo tudi več informacij o digitalni preobrazbi, ki so prilagojene njihovim potrebam in interesom. V okviru splošne profesionalizacije NVO sektorja je potrebno oblikovati lasten model in strokovne kapacitete za digitalno preobrazbo NVO.

Aktivnosti Digitalnega središča NVO

S strani udeležencev delavnice so bila opredeljena naslednja področja aktivnosti digitalnega središča NVO, ki bi deloval kot podporno okolje za digitalno preobrazbo NVO sektorja: tehnična podpora za IKT opremo, infrastrukturo in digitalne storitve NVO, strokovna podpora in svetovanje v povezavi z digitalizacijo, izobraževanje za digitalne veščine zaposlenih, sodelavcev in prostovoljcev v NVO, informiranje o digitalni preobrazbi, razvoj inovativnih digitalnih rešitev in modela digitalne preobrazbe NVO ter krepitev NVO skupnosti na področju digitalizacije.

Financiranje Digitalnega središča NVO

Digitalne preobrazbe NVO sektorja ni mogoče izvajati brez raznolikih in dolgoročnih virov financiranja. Udeleženci delavnice so opredelili naslednje potencialne vire financiranja Digitalnega središča NVO: članarina, tržne dejavnosti, lokalni/regionalni viri, nacionalni viri, EU/mednarodni viri in korporativni kapital. V luči financiranja so bile dodatno izpostavljene povezane vsebine kot so ozaveščanje javnosti o trgu IKT, čezsektorsko sodelovanje in povezovanje ter demokratični in etični standardi. Udeleženci so opozorili na pomanjkljivo umeščenost NVO sektorja v strateške in razvojne dokumenteter cilje države Slovenije v povezavi z digitalno preobrazbo (predstavljajo podlago za financiranje projektov in programov na nacionalni ravni). Poleg tega država še vedno nima prenovljene krovne strategije Digitalna Slovenija. Problem financiranja je povezan tudi z odsotnostjo institucionaliziranega dialoga med vlado in nevladnimi organizacijam na področju digitalne preobrazbe, ki bi naslavljal sistemske in razvojne cilje.

Organizacijska oblika Digitalnega središča NVO

Udeleženci delavnice so opredelili potencialne neformalne in formalne organizacijske oblike Digitalnega središča NVO. Formalne oblike vključujejo društvo, zasebni zavod ali zadrugo. Digitalno središče bi lahko delovalo tudi v okviru že obstoječega subjekta. Ne glede na organizacijsko obliko, bi morali biti osnovni organizacijski principi digitalnega središča naslednji: odprtost, izogibanje centralizaciji delovanja, demokratičnost,horizontalnipristop, vključevanje različnih NVO, opredelitev merljivih ciljev / indikatorjev uspeha in evalvacija delovanja.

Prostori Digitalnega središča NVO

Po mnenju udeležencev delavnice bi moralo Digitalno središče NVO delovati v fizičnem in digitalnem prostoru. Fizični prostor bi bil hkrati centraliziran kot skupna infrastruktura in hkrati decentraliziran na regionalni nivo. V okviru skupne infrastrukture za digitalno preobrazbo NVO sektorja bi prostor obsegal delavnico za računalniško opremo, sistemski prostor za omrežja in strežnike, konferenčni prostor za dogodke, seminar za druženje in ustvarjanje ter pisarno z zaposleno osebo. Digitalni prostor bi predstavljal spletni portal z digitalnimi storitvami ter profili na družbenih omrežjih. Skupne podporne aktivnosti bi se kanalizirale na lokalni in regionalni nivo prek prostorov regionalnih stičišč NVO in članskih organizacij v Mreži NVO-VID.

Nadaljnji koraki vzpostavitve Digitalnega središča NVO

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo bo posredovala poročilo delavnice »Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?« Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo in Ministrstvu za javno upravo. V okviru javnih razprav o strategijah, akcijskih načrtih in zakonodaji države Slovenije na področju digitalne preobrazbe in razvoja nevladnega sektorja bo zagovarjala vključitev Digitalnega središča NVO v omenjene dokumente. Prav tako bo kot vsebinska mreža NVO še naprej predstavljala pobudoza Digitalno središče NVOv širši javnosti (npr. letni dogodek mreže 17. maja ob Mednarodnem dnevu informacijske družbe).

Zahvala

Delavnico so izvedle naslednje članske organizacije v Mreži NVO-VID: Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), Biotehna (Zavod Kersnikova), Zavod Nefiks (Stičišče Središče), Društvo Duh časa, Studio 12 in Simbioza Genesis. Posamezna omizja delavnice so moderirali Ana Zakrajšek, Sandra Sajovic, Jože Gornik (splet), Matjaž Ugovšek, Zoran Mihajlović in Simon Delakorda (splet). Moderatorji omizij so pogovore med udeleženci/kami delavnice zapisali v povzetke, ki so urejeni v pričujočem poročilu. Delavnico je povezoval Kristijan Tkalec (Biotehna). Moderatorjem in udeležencem/kam delavnice se najlepše zahvaljujemo za njihov čas in sodelovanje.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
Ljubljana, 6. december 2022

Kontakt za informacije o Digitalnem središču NVO: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor