Zaključki 2. posvetovalnega sestanka med Mrežo NVO-VID in Ministrstvom za digitalno preobrazbo

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) in Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) sta se 14. februarja v Ljubljani srečala na 2. posvetovalnem sestanku. Obe strani sta potrdili skupni interes za sodelovanje pri oblikovanju javnih politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe. Pri tem bosta posebno pozornost namenili digitalni vključenosti, državljanski in medijski pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami, odprti kodi, digitalni in spletni dostopnosti, digitalni preobrazbi nevladnega sektorja ter skladnosti zelenega in digitalnega prehoda (v sodelovanju z Mrežo Plan B za Slovenijo). Posvetovalni sestanki med vsebinsko mrežo NVO-VID in MDP potekajo v skladu s predlaganimi Smernicami za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami.

Predlog smernic za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami usmerja ministrstva, da z namenom doseganja čim širšega kroga nevladnih organizacij krepijo sodelovanje z vsebinskimi mrežami nevladnih organizacij, npr. z rednimi posvetovalnimi sestanki.

Na 2. posvetovalnem sestanku sta Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) in Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) sprejela naslednje sklepe in se dogovorila za sodelovanje pri izvajanju naslednjih aktivnosti:

1) Sodelovanje pri oblikovanju javnih politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe

Sklep 1: Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) in Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vzpostavita strukturirani dialog v obliki sodelovanja pri organizaciji dogodkov, izvajanja projektov in četrtletnih posvetovalnih sestankov. Strukturirani dialog se nanaša na naslednja področja:

  • oblikovanje in izvajanje javnih politik, strategij, akcijskih načrtov in predpisov na področju digitalne preobrazbe,
  • naslavljanje vsebin digitalne preobrazbe in informacijske družbe v javnem interesu,
  • razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe,
  • digitalno preobrazbo NVO sektorja.

Podlago za dialog predstavljajo Smernice za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami.

Aktivnosti

Aktivnost 1: Mreža NVO-VID bo predstavila stališča glede uveljavitve Akta o digitalnih storitvah (DSA) na javnem posvetu 20. februarja.

Aktivnost 2: Mreža NVO-VID se bo udeležila obravnave novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti na seji matičnega odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in predstavila svoja stališča do novele.

Aktivnost 3: Organizacije po potrebi in na poziv MDP nudijo podporo pri izvajanju ukrepa Računalniški sklad.

Aktivnost 4: Mreža NVO-VID in MDP organizirata skupni dogodek na temo digitalne emancipacije (državljanske in medijske kompetence v povezavi z digitalnimi tehnologijami). Mreža NVO-VID pripravi predlog dogodka in ga uskladi z MDP na naslednjem posvetovalnem sestanku.

Aktivnost 5: Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža NVO-VID bosta organizirali posvet »Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?«. V programu posveta bo sodelovalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Aktivnost 6: Mreža NVO-VID povabi MDP k sodelovanju v programu letnega dogodka mreže ob mednarodnem dnevu informacijske družbe 17. maja na temo “Kakšna digitalna preobrazba za kakšno družbo in nevladni sektor?”

Aktivnost 7: MDP uskladi z Ministrstvom za javno upravo pristojnost podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacije družbe (7. člen Zakona o nevladnih organizacijah).

Aktivnost 8: Predstavnik/ca Mreže NVO-VID bo vključen/a v Strateški svet za digitalno preobrazbo.

Aktivnost 9: Mreža NVO-VID se bo aktivno vključila v pobudo European Digital Infrastructure Consortium na temo Digital Commons in digitalne suverenosti.

Aktivnost 10: Mreža NVO-VID in MDP uskladita vsebine in termin naslednjega posvetovalnega sestanka v mesecu maju 2023.

Sklep 2: Vzpostavita se neformalni strokovno-posvetovalni skupini za dialog med nevladnimi organizacijami in MDP na področju digitalne vključenosti starejših in digitalne dostopnosti.

Aktivnost 11: Mreža NVO-VID pripravi predlog zainteresiranih nevladnih organizacij za sodelovanje v obeh skupinah, vsebinskih izhodišč za delo obeh skupin in termina uvodnih sestankov z MDP za obe skupini. Obe skupini se vzpostavita v letu 2023.

2) Javni razpis za financiranje projektov in programov nevladnih organizacij, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe in financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe

Sklep 3: MDP nadaljuje odprt dialog z nevladnimi organizacijami pri pripravi javnih razpisov. V javnih razpisih bodo naslovljena področja digitalne pismenosti, digitalne vključenosti starejših, odprte kode, digitalne dostopnosti, podpornega okolja NVO za digitalno preobrazbo in aktivnosti vsebinskih mrež (v skladu s Smernicami za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami).

Aktivnost 12: MDP bo v mesecu marcu organiziral tretji informativni dan za javni razpis.

3) Vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij

Sklep 4: MDP podpira digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. Podporo digitalnim središčem bo nudil v skladu s sprejetimi strateškimi usmeritvami.

Aktivnost 13: Mreža NVO-VID bo nadaljevala s prizadevanji za vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij v obliki pilotnega projekta v letu 2023.

4) Vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih

Sklep 5: MDP bo v prihodnje javne razpise (za nevladne organizacije) vključil nabor dokazil za upravičenost stroškov izvajalcev projektov iz naslova uporabe odprtokodne programske opreme, v kolikor bo v skladu z zavezujočo mednarodno in slovensko zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja.

Glej tudi aktivnost 9 (sodelovanje v pobudi European Digital Infrastructure Consortium).

5) Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti

Glej aktivnost 2 (predstavitev stališč Mreže NVO-VID glede novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti na seji matičnega odbora Državnega zbora) in aktivnost 4 (organizacija skupnega dogodka na temo digitalne emancipacije).

6) Predlogi Delovne skupine NVO za digitalno dostopnost za izboljšanje spletne dostopnosti

Glej Sklep 2 (vzpostavitev strokovno-posvetovalne skupine za digitalno dostopnost).

Aktivnost 14: Mreža NVO-VID pripravi predlog usposabljanja za javne uslužbence na temo digitalne dostopnosti.

7) Zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda

Glej aktivnost 5 (organizacija posveta »Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?«).

8) Nadgradnja Slovenske digitalne koalicije

Aktivnost 15: MDP predlaga upravnemu odboru SDK sklic sestanka ustanovnih deležnikov koalicije (GZS, Vlada RS oz. pristojno ministrstvo, Rektorska konferenca RS, KosRIS, Skupnost občin Slovenije, Mreža NVO-VID in Digitalni Glasnik Slovenije) glede nadaljnjega delovanja koalicije.

9) Semafor izvajanja aktivnosti

Pregled na posvetovalnem sestanku dogovorjenih aktivnosti nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov na področju digitalne preobrazbe je dostopen v spodnjem dokumentu (zadnja posodobitev 20. marec 2023).

Naslovna slika: Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor