Poziv vladi RS za digitalizacijo Slovenije

Predstavniki gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe, ter javnega in državnega sektorja, združeni v Slovenski digitalni koaliciji, smo na Vlado RS naslovili poziv, da uvrsti digitalizacijo Slovenije med ključne razvojne prioritete države in za ta namen zagotovi ustrezne javno-politične mehanizme. Poziv za digitalizacijo se nanaša na področja kompetenc, družbe in družbenega razvoja, tehnologije in infrastrukture ter gospodarstva.

Na področju družbe in družbenega razvoja so deležniki Slovenske digitalne koalicije pozvali k naslednjim ukrepom in aktivnostim:

Da se do leta 2023 sistemsko omogoči krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne tehnologije z digitalnim opismenjevanjem in ozaveščanjem o vplivu digitalnih tehnologij na vsakdanje življenje (na primer: ukrepi izobraževanja, promocijske aktivnosti na terenu, predstavitve, delavnice in pomoč uporabnikom v lokalnih okoljih).

Da se do leta 2023 izvedejo ukrepi za izboljšanje e-vključenosti ranljivih skupin in podeželja preko podpore aktivnostim civilne družbe (kot so na primer: podarjanje obnovljene in prilagojene računalniške opreme za socialno ogrožene posameznike in gospodinjstva, spodbujanja teledela na podeželju in razvoja neprofitnih digitalnih storitev za kakovostno življenje na daljavo).

Da se do leta 2022 vzpostavijo dostopne in uporabnikom prijazne storitve e-uprave za državljane, pri čemer naj njihov razvoj in spodbujanje uporabe poteka v sodelovanju s ciljnimi družbenimi skupinami, in ki morajo zagotavljati udeležbo državljanov pri odločanju in krepiti preglednost delovanja države (na primer: uvedba e-volitev na daljavo in sistema e-peticij).

Da se do leta 2021 zagotovijo sistemski pogoji za trajnostno delovanje podpornega okolja za digitalizacijo nevladnega sektorja, ki bo preko pridobivanja digitalnih veščin, boljše dostopnosti programske in strojne opreme, krepitve zagovorništva in vzpostavljanja medsektorskih partnerstev na področju digitalnega preoblikovanja prispevalo k profesionalizaciji, preglednosti in učinkovitosti nevladnih organizacij.

Na področju kompetenc se poziv med drugim nanaša na vzpostavi sistema formalnega in neformalnega izobraževanja do leta 2022, ki bo primerno digitaliziran, z digitalnimi izobraževalnimi vsebinami in kompetentnimi izobraževalci za pridobivanje temeljnih in predmetno specifičnih digitalnih znanj.

Predstavniki deležnikov v Slovenski digitalni koaliciji se zavedamo pomena digitalizacije Slovenije za ohranitev in povečanje blaginje v družbi, za izrabo razvojnih priložnosti in za izboljšanje konkurenčnosti ter poudarjamo pomen medsektorskega povezovanja pri spodbujanju digitalizacije.

Pričakujemo sistematično strateško načrtovanje in izvajanje strateških dokumentov na področju digitalizacije ter izražamo pripravljenost za tvorno sodelovanje.

Naslovna slika: Slovenska digitalna koalicija.

En odziv na “Poziv vladi RS za digitalizacijo Slovenije”

Dodaj odgovor