Dodatne točke za vključevanje nevladnih organizacij v projekte JR PMIS

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Upravičeni prijavitelji so občine v Republiki Sloveniji, združene v posamezni konzorcij, ki lahko z vključevanjem nevladnih organizacij pridobijo dodatne točke pri ocenjevanju vlog.Aktualne ponudbe nevladnih organizacij za projektna sodelovanja na področju pametnih mest in skupnosti.Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev.

Cilji javnega razpisa so naslednji:

  • razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti;
  • zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe;
  • izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Predmet javnega razpisa je financiranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so naslednja:

1. Upravljanje z viri in infrastrukturo;

2. Skrb za okolje;

3. Zdravo in aktivno življenje;

4. Mobilnost, logistika in transport;

5. Kultura, šport in turizem;

6. Varnost in zaščita.

Med merili za ocenjevanje vlog je tudi ustreznost konzorcija, ki v sklopu »Vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov« v snovanje in evalvacijo rešitev prinaša 6 dodatnih točk.

Poleg tega so med merila v sklopu »Družbeni vpliv« vključeni tudi trajnostna naravnanost skozi steber okoljske, socialne in okoljske trajnosti (vsak po 3 točke), zagotavljanje trajnosti rešitev prek uporabe, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja (8 točk) ter promocija demonstracijskih rešitev (5 točk).

Upravičeni stroški izvajanja aktivnosti v okviru izbranega projekta vključujejo tudi stroške storitev zunanjih izvajalcev ter stroške informiranja in komuniciranja.

Roka za prijavo na razpis sta dva in sicer 23. april 2021 in 10. september 2021.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/.


Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vabi nevladne organizacije, da sporočijo interes za partnersko povezovanje s projektnimi konzorciji, ki se bodo prijavljali na JR PMIS, na elektronski naslov mreza.nvo@informacijska-druzba.org (kontakt mag. Simon Delakorda, 041 365 529).

Prednosti vključevanja nevladnih organizacij v projekte pametnih mest in skupnosti so zbrane v povezanih vsebinah na koncu prispevka ter v kratki predstavitvi za prijavitelje JR PMIS.


Do sedaj zbrane ponudbe nevladnih organizacij za projektna sodelovanja s podjetji, občinami ter drugimi sektorji digitalizacije Slovenije so objavljene na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/ponudbe/.

Mreža NVO-VID je v procesu usklajevanja vsebine javnega razpisa s ciljnimi deležniki vzpostavila komunikacijo z reprezentativnimi združenji občin in strateško inovativnimi partnerstvi na področju pametnih mest in skupnosti, ki se bodo združevali v projektne konzorcije.

Merilo vključevanja nevladnih organizacij je neposreden rezultat zagovorniških prizadevanj in argumentacij mreže NVO-VID. Mreža je prav tako opozarjala na pomen trajnostne digitalizacije, ki pomeni razvoj in uporabo digitalnih tehnologij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Cilj vsebinske mreže NVO-VID je delovati kot zagovorniško in podporno okolje nevladnega sektorja na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Naslovna slika: United Nations COVID-19 Response (Unsplash).


Povezane vsebine:

Dodaj odgovor