Dosežki mreže NVO-VID v letu 2022

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je v letu 2022 uspešno nadaljevala zagovorniške in podporne aktivnosti za večjo digitalno vključenost prebivalstva, digitalizacijo NVO sektorja in profesionalizacijo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe. Pri tem je izhajala iz koncepta digitalne suverenosti. Mreža še naprej deluje brez finančnih sredstev za aktivnosti podpornega okolja vsebinskih mrež NVO kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah. Izvajanje aktivnosti mreže na področju prostega programja in storitev je potekalo v okviru projekta Na-prostem.si, katerega financira Ministrstvo za javno upravo. Mreža je kljub oteženim pogojem za delovanje ostala zvesta svojemu vodilu »načelnost in vztrajnost za družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo«.

Kazalo

Digitalna vključenost prebivalstva

Digitalizacija NVO sektorja

Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

Profesionalizacija NVO na področju informacijske družbe

Opredelitev prioritet, ciljev in aktivnosti NVO-VID za leto 2023


Mreža NVO-VID se je v letu 2022 v skladu z letnim načrtom dela osredotočila na naslednja dva stebra aktivnosti:

1) Zagovorništvo za vključujočo informacijsko družbo in pravično digitalno preobrazbo (sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov in odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalne preobrazbe).

2) Profesionalizacijo NVO sektorja na področju informacijske družbe (financiranje nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacija nevladnih organizacij).

Mreža NVO-VID je tudi v letu 2022 delovala brez finančnih sredstev za aktivnosti podpornega okolja vsebinskih mrež NVO kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah. Izvajanje aktivnosti mreže na področju prostega programja in storitev je potekalo v okviru projekta Na-prostem.si, katerega financira Ministrstvo za javno upravo.

V nadaljevanju prestavljamo dosežke mreže NVO-VID v letu 2022 po posameznih področjih.

Digitalna vključenost prebivalstva

 • dvoletni projekt »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov« (Na-prostem.si). V okviru projekta sta bile do v letu 2022 izvedene naslednje aktivnosti: organizirana letni dogodek mreže NVO-VID in tiskovna konferenca, analiza uporabe programske opreme in storitev med NVO ter socialno in ekonomsko ranljivimi skupinami, vzpostavljena digitalna storitev, snemanje video vodičev, usposabljanje mentorjev za izvajanje izobraževanj, informiranje in ozaveščanje o odprto kodni in prosto dostopni programski opremi ter storitvah.
 • vključevanje NVO v izvedbo ukrepa digitalni bon. Aktivnost ni bila izvedena, ker se je ukrep Strateškega sveta za digitalizacijo, v katerega pripravo Mreža NVO-VID ni bila vključena, izkazal za neustreznega. S strani Službe Vlade RS se je izvajal neučinkovito. Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55+ med izbranimi izvajalci ni bilo nevladnih organizacij. Izvajanje javnega razpisa je bilo prekinjeno kmalu po začetku izobraževanj.

↑ Kazalo ↑

Digitalizacija NVO sektorja

 • Vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij. 10 nevladnih organizacij članic NVO-VID je podpisalo pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča NVO. Potekalo je 6 sestankov članic NVO-VID pobudnic za vzpostavitve Digitalnega središča NVO. Mreža NVO-VID je organizirala delavnica »Digitalno središče NVO – zakaj in kako? (poročilo v pripravi). Vzpostavljen dialog z Ministrstvom Vlade RS za digitalno preobrazbo glede vzpostavitve Digitalnega središča NVO.

↑ Kazalo ↑

Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

 • Prizadevanje za javni razpis za NVO na področju informacijske družbe v skladu z 23. členom ZNOrg. Mreža NVO-VID je prek dopisov in na sestankih s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo opozarjal na problematiko financiranja. Za leto 2023 so zagotovljena integralna in kohezijska sredstva za javne razpise za nevladne organizacije. Služba je organizirala dva informativna dneva na temo razpisov.
 • sporočila za javnost »Indeks DESI ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalne družbe« (28. junij 2022), »Kaj pričakujemo od 15. Vlade RS na področju digitalne preobrazbe?« (26. maj 2022), »10 nevladnih organizacij podpisalo pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča NVO« (14. marec 2022) in »Odklonilno mnenje o predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti« (25. februar 2022).
 • Letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe na temo digitalne suverenosti. izvedba letnega dogodka 8. Dan vključujoče informacije družbe »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo« ob mednarodnem dnevu informacije družbe 17. maja (strokovna predavanja, predstavitve projektov NVO in večdeležniška okrogla miza).
 • 3.4) Dialog s pristojnimi ministrstvi. Otežen dialog s prejšnjo vlado – na začetku leta informativni sestanki brez konkretnih rezultatov (Služba Vlade RS se je izmikala odgovorom na konkretne pobude, neodgovarjanje na dopise, preusmerjanje komunikacije na Slovensko digitalno koalicijo). Z novo vlado izboljšan dialog s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo – sestanek z Mrežo NVO-VID (strukturiran dialog, financiranje projektov in programov NVO, Digitalno središče NVO, sodelovaje NVO v Slovenski digitalni koaliciji). Sodelovanje v strateški skupini za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev in priprava pripomb na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030 (sledila bo priprava akcijskega načrta za konkretizacijo pripomb in so bile načelno sprejeti s strani MJU). Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (delno upoštevani predlogi glede opredelitve najbolj ranljivih ciljnih skupin, računalniškega sklada in financiranja vsebinskih mrež). Pobuda za vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih. Pripombe na predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.
 • Aktivnosti delovnih skupin mreže (Prosto programje in storitve, Izobraževanje v digitalni družbi, Umetna inteligenca, Politike in strategije digitalne preobrazbe). Vse skupine, razen za umetno inteligenco, so bile aktivne (Prosto programje in storitve – 9 sestankov, Izobraževanje v digitalni družbi – 5 sestankov, Politike in strategije digitalne preobrazbe – redna komunikacija prek dopisnega seznam z povezavi z dopisi, sporočili za javnost in pripombami na strategije in zakonodajo). V letu 2022 sta bili dodatno vzpostavljeni delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših (šest sestankov, sestanek s SDP, sestanek z Združenjem bank Slovenije) in delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno dostopnost (4 sestanki)
 • Koordinacija strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji. Strateška skupina se je sestala na petih sestankov v letu 2022. Koalicija se ni vsebinsko odzvala na javni dopis Mreže NVO-VID glede predlogov za pravilnejše in preglednejše delovanje. V letu 2023 predviden prenos delovanje strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pod okrilje Mreže NVO-VID.
 • Sodelovanje z EU mrežamiSodelovanje v skupini za digitalno preobrazbo pri Konvenciji civilne družbe (objavljeno končno poročilo s predlogi za digitalno preobrazbo v Evropski uniji)
 • Sodelovanje v skupnih pobudah konzorcija vsebinskih mrež Slovenije (sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami)

↑ Kazalo ↑

Profesionalizacija NVO na področju informacijske družbe

 • sprejet pravilnik o postopku sprejemanja odločitev v Mreži NVO-VID in pilotno sprejemanje odločitev prek spletne platforme;
 • 2 novi članici mreže (skupaj 26, od katerih jih ima 6 status nevladne organizacije v javnem interesu). Posodobitev članstva (sprememba statusa manj aktivnim članicam in zaključek sodelovanja z neaktivnimi organizacijami v mreži).
 • koristi sodelovanja v Mreži NVO-VID za članice mreže (obveščanje, podpora in vključenost v oblikovanje politik in v dialog z odločevalci, uresničevanje skupnih pobud, sodelovanje v vladnih strateških svetih in delovnih skupinah, povezovanje v projektnih konzorcijih, dostop do informacij, vključenost v delovne skupine NVO).
 • upravljanje spletnega oblaka za sodelovanje in upravljanje dokumentov NVO-VID (Nextcloud)

↑ Kazalo ↑

Opredelitev ciljev in aktivnosti NVO-VID za leto 2023

Mreža NVO-VID bodo v letu 2023 izvajala naslednje aktivnosti:

1) Projekti
 • izpolnitev ciljev projekta »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov«
 • uspešna prijava projekta Vsebinska Mreža NVO-VID na javni razpis
 • uspešna prijava projekta Digitalno središče NVO (podporno okolje in krepite kapacitet NVO sektorja za digitalno preobrazbo) na javni razpis
 • sodelovanje članic mreže NVO-VID pri prijavi projektnih predlogov za odprtokodno programje, digitalno dostopnost, državljansko in medijsko pismenost, digitalno vključenost starejših in umetno inteligenco
2) Zagovorništvo
 • vzpostavitev resorne delovne skupine za digitalno vključenost starejših
 • nadaljnja koordinacija delovnih skupin Mreže NVO-VID
 • koordinacija strateške skupine za družbene vidike digitalizacije
 • dialog s pristojnimi ministrstvi oblikovanju politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe
 • vključevanje NVO v izvajanje Nacionalnega programa za umetno inteligenco
 • sodelovanje v Slovenski digitalni koaliciji v primeru večje preglednosti njenega delovanja
3) Informiranje in mreženje
 • letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe na temo kakšna digitalna preobrazba za kakšno družbo in nevladni sektor
 • – upravljanje spletna stran ter FB in Twitter profila mreže
 • sporočila za javnost
 • vključevanje novih članic nevladnih organizacij s področja informacijske družbe / digitalne preobrazbe
 • sodelovanje z EU nevladnimi mrežami na področju digitalne preobrazbe
 • dopolnitev pravilnika NVO-VID in nadgradnja spletna platforma za interno odločanje v mreži

↑ Kazalo ↑

Naslovna slika: Hannah Busing (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor