Pregled dosežkov Mreže NVO-VID v letu 2022

Dosežki mreže NVO-VID v letu 2022

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je v letu 2022 uspešno nadaljevala zagovorniške in podporne aktivnosti za večjo digitalno vključenost prebivalstva, digitalizacijo NVO sektorja in profesionalizacijo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe. Pri tem je izhajala iz koncepta digitalne suverenosti. Mreža še naprej deluje brez finančnih sredstev za aktivnosti podpornega okolja vsebinskih mrež NVO kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah. Izvajanje aktivnosti mreže na področju prostega programja in storitev je potekalo v okviru projekta Na-prostem.si, katerega financira Ministrstvo za javno upravo. Mreža kljub oteženim pogojem za delovanje še najprej sledi vodilu »načelnost in vztrajnost za družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo«.

Kazalo

1) Digitalna vključenost prebivalstva

2) Digitalizacija NVO sektorja

3) Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

4) Profesionalizacija NVO na področju informacijske družbe

5) Prioritete, cilji in aktivnosti Mreže NVO-VID za leto 2023


Mreža NVO-VID se je v letu 2022 v skladu z letnim načrtom dela osredotočila na naslednja dva stebra aktivnosti:

I) Zagovorništvo za vključujočo informacijsko družbo in pravično digitalno preobrazbo (sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in izvajanju javnih politik ter predpisov in odzivanje na potrebe v javnem interesu na področju digitalne preobrazbe).

II) Profesionalizacijo NVO sektorja na področju informacijske družbe (financiranje nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacija nevladnih organizacij).

Mreža NVO-VID je tudi v letu 2022 delovala brez finančnih sredstev za aktivnosti podpornega okolja vsebinskih mrež NVO kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah. Izvajanje aktivnosti mreže na področju prostega programja in storitev je potekalo v okviru projekta Na-prostem.si, katerega financira Ministrstvo za javno upravo.

V nadaljevanju prestavljamo dosežke mreže NVO-VID v letu 2022 po posameznih področjih.

Digitalna vključenost prebivalstva

 • dvoletni projekt »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov« (Na-prostem.si). V okviru projekta so bile v letu 2022 izvedene naslednje aktivnosti: organizirana letni dogodek mreže NVO-VID in predstavitveni dogodek, analiza uporabe programske opreme in storitev med NVO ter socialno in ekonomsko ranljivimi skupinami, vzpostavljena digitalna storitev, snemanje video vodičev, usposabljanje mentorjev za izvajanje izobraževanj, informiranje in ozaveščanje o odprtokodni in prosto dostopni programski opremi ter storitvah.
 • vključevanje NVO v izvedbo ukrepa digitalni bon. Aktivnost ni bila izvedena, ker se je ukrep Strateškega sveta za digitalizacijo, v katerega pripravo Mreža NVO-VID ni bila vključena, izkazal za neustreznega. S strani Službe Vlade RS pa se je izvajal neučinkovito. Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55+ med izbranimi izvajalci ni bilo nevladnih organizacij. Izvajanje javnega razpisa je bilo prekinjeno kmalu po začetku izobraževanj.

↑ Kazalo ↑

Digitalizacija NVO sektorja

 • Vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij. 10 nevladnih organizacij članic NVO-VID je podpisalo pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča NVO. Potekalo je 6 sestankov članic NVO-VID pobudnic za vzpostavitve Digitalnega središča NVO. Mreža NVO-VID je organizirala delavnica »Digitalno središče NVO – zakaj in kako?« (poročilo delavnice v pdf). Vzpostavljen dialog z Ministrstvom Vlade RS za digitalno preobrazbo glede vzpostavitve Digitalnega središča NVO.

↑ Kazalo ↑

Zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov

 • Prizadevanje za javni razpis za NVO na področju informacijske družbe v skladu z 23. členom ZNOrg. Mreža NVO-VID je prek dopisov in na sestankih s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo opozarjala na problematiko financiranja. Za leto 2023 so zagotovljena integralna in kohezijska sredstva za javne razpise za nevladne organizacije. Služba je organizirala dva informativna dneva na temo razpisov.

↑ Kazalo ↑

Profesionalizacija NVO na področju informacijske družbe

 • 2 novi članici mreže (skupaj 26, od katerih jih ima 6 status nevladne organizacije v javnem interesu). Posodobitev članstva (sprememba statusa manj aktivnim članicam in zaključek sodelovanja z neaktivnimi organizacijami v mreži).
 • Koristi sodelovanja v Mreži NVO-VID za članice mreže (obveščanje, podpora in vključenost v oblikovanje politik in v dialog z odločevalci, uresničevanje skupnih pobud, sodelovanje v vladnih strateških svetih in delovnih skupinah, povezovanje v projektnih konzorcijih, dostop do informacij, vključenost v delovne skupine NVO).
 • Upravljanje spletnega oblaka za sodelovanje in upravljanje dokumentov NVO-VID (Nextcloud)

↑ Kazalo ↑

Opredelitev ciljev in aktivnosti NVO-VID za leto 2023

Mreža NVO-VID bodo v letu 2023 izvajala naslednje aktivnosti:

1) Projekti
 • izpolnitev ciljev projekta »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov«
 • uspešna prijava projekta Vsebinska Mreža NVO-VID na javni razpis
 • uspešna prijava projekta Digitalno središče NVO (podporno okolje in krepite kapacitet NVO sektorja za digitalno preobrazbo) na javni razpis
 • sodelovanje članic mreže NVO-VID pri prijavi projektnih predlogov za odprtokodno programje, digitalno dostopnost, državljansko in medijsko pismenost, digitalno vključenost starejših in umetno inteligenco
2) Zagovorništvo
 • vzpostavitev resorne delovne skupine za digitalno vključenost starejših in digitalno vključenost
 • nadaljnja koordinacija delovnih skupin Mreže NVO-VID
 • koordinacija strateške skupine za družbene vidike digitalizacije
 • dialog s pristojnimi ministrstvi oblikovanju politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe
 • vključevanje nevladnih organizacij v izvajanje Nacionalnega programa za umetno inteligenco
 • sodelovanje v Slovenski digitalni koaliciji v primeru večje preglednosti njenega delovanja in delovanja v skladu s pravilnikom
3) Informiranje in mreženje
 • letni dogodek mreže Dan vključujoče informacijske družbe na temo kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo
 • upravljanje spletne strani ter FB in Twitter profila mreže
 • sporočila za javnost
 • vključevanje novih članic nevladnih organizacij s področja informacijske družbe / digitalne preobrazbe (v primeru interesa in izpolnjevanja pogojev)
 • sodelovanje z EU nevladnimi mrežami na področju digitalne preobrazbe
 • dopolnitev pravilnika NVO-VID in nadgradnja spletna platforma za interno odločanje v mreži

↑ Kazalo ↑

Poročilo od dosežkih Mreže NVO-VID v letu 2023 je pripravil mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor